در حال بارگذاری ...

مسعود سلطانی زاده متولد 1334/5/4
نویسنده - کارگردان و بازیگر تئاتر

مسعود سلطانی زاده  متولد 1334/5/4
نویسنده - کارگردان و بازیگر تئاتر 

رئیس چندان دوره انجمن نمایش کرمان


 بازی در نمایش های 
بلبل سرگشته
خیانت
ملوانان
ادم به اضافه ادم
توتم

اخرین برگ


 نویسندگی نمایش های  

چرا
کرکسها

بیاتاگل برافشانیم

ریشه حیات

ابوذر


کارگردانی نمایش های

چرا

کرکسها

 بیاتاگل برافشانیم

ریشه حیات

مرگ دیگری

نقش عشق

شمارش معکوس

گنگلی

بازیگری  نمایش های

چرا

سقوط مرگ دیگری

توتم

اوج مشکوک

نیایش

طلوع

اخرین برومند
نظرات کاربران