در حال بارگذاری ...

توسعه تئاتر استان به روایت عبدالرضا قراری

آنچه که می خوانید چکیده گفتگو با عبدالرضا قراری  سرپرست انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه استان کرمان و دبیر بیست هشتمین جشنواره تئاتر استانی کرمان است

 ـ آقای قراری، جشنواره تئاتر استان کرمان چند سالی است که با رویکردی متفاوت برگزار می گردد این رویکرد چیست؟

ایده تغییر درروند برگزاری جشنواره تئاتراز ابتدای دهی هشتاد با رویکردهای مختلف از سوی هنرمندان استان مطرح شده است اما خطوط پررنگ اندیشه های انتقادی را می شود در چند سر فصل سازماندهی کرد 1ـ هویت تئاتر به جشنواره ها  وابسته شده بود و تئاتر در حیات اجتماعی جامعه نقشی نداشت 2ـ  جشنواره ها در تحقق اهداف شعاری خود چون شناخت استعداد ها، ارتقاء سطح فنی اجراها، تعامل و هم اندیشی هنرمندان به نشان بارزی از موفقیت کمی و آماری دست نیافته بوداند 3ـ جشنواره ها مدل سنتی کسوت، سلوک هنری، آموزش وسازماندهی هنر تئاتر در شهرستانها را فروپاشیده بوداند و روش کمال یافته و مترقی تر را جایگزین نکرده بوداند 4 ـ گاه و بی گاه ارزشهای  خارج از امر زیباشناسانه و قواعد فنی و تکنیکی تئاتر در نظر دهی و انتخاب آثار نقش داشته و تایین کننده می بود .

5ـ و رقابت از آنجا که به هویت هنرمند و میزان حقانیتش در حوزه حرفه ی شکل می داد فرهنگ و ادابی را در رفتارجمعیت هنرمندان به عنوان ارزش معرفی کرد بود که از منظر ارزشهای انسانی و بشری مو جب افتخار و مباهات نبود بر این اساس گفت و گوی تغییر با صداهای متفاوت شنیده شد .

 ـ به نظرم درهمین زمان بود که شعار همواره تئاتر به عنوان یک شعار تحول خواه شنیده شد ؟

مناطق مختلف کشور ممکن است به دلیل و یژهگیهای و وجه تمایزات زیستی خود نیازهای متفاوتی را احساس کنند اما تئاتر کرمان به این اتفاق نظر رسیده بود که تئاتر با مخاطب شکل می گیرد و اجرای عمومی زمینه ساز ارتباط واقعی با مخاطب است پس باید با استمرار در اجراها زمینه آشنای و پیوند دوباره مخاطب با تئاتر را فراهم سازد .

ـ در بخشی از هنرمندان تئاتر این نگرانی احساس می شد که به بهانی اشکالات جشنواره تعطیلی کلی آن در برنامه قرار داشته باشد .

نه آنهای که به روش برگزاری جشنواره نقد منطقی داشتن آنقدر آگاهی و اطلاع داشتن که از جشنواره های تاثیر گزار و ماثر نمونه های را مثال بزنند آنها تغییر برنامه ریزی شده را طلب می کرداند .

ـ شما می فرمایید گفتمان تغییر از ابتدای دهی هشتاد در کرمان مطرح بود ولی شما عنوان می کنید که سه سال است که شیوی متفاوتی آزمایش می شود

آزمایش نمی شود این یک طرح جامعه مطالعه شده است که بیش از دوزده سال در خرد جمعی هنرمندان استان به بحث گفتگو گزاشته شده است این یک آزمون خطای دیگر نیست یک طرح جامعه است که بخشهای از آن اجرای شده است .

ـ چرا پس از دوازده سال اجرای شده است ؟

بگزارید تمرکز کنیم روی نحوی برگزاری جشنواره تئاتر استانی این جشنواره بر اساس مقررات بالا دستی برنامه ریزی و اجرا می شده است بی شک برای تغییر باید سطوح مختلف اداری مسئول موافق باشند و از سوی دیگر گفتمان این تغییر از پشتوانه جامعه ی هنرمندان تئاتر برخوردار باشد مدیران فعلی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و اداره کل هنرهای نمایشی از تغییر روشهای بی اثر و منسوخ حمایت می کنند .

ـ اشاره کردید که یک طرح جامعه و جود دارد در حالی که طی این سه ساله تغییراتی دیده شده است ؟

بله فازهای اولویت دار یک برنامه اجرا می گردد در سال اول مقرراتی که در در دستورالعمل جشنواره و جوداشت ولی کسی به آن تن نمی داد را اجرای کردیم یعنی به صحنه رفتن نمایش ها در اجرای عمومی در سال دوم فرصت تبادل آثار به شکل واقعی و در اجرای ادواری بین شهرستان های استان اتفاق افتاد هرچند با مخاطب بسیار محدود و در سال جاری دبیرخانه جشنواره تئاتر استان بصورت واقعی بعد از اختتامیه جشنواره سال پیش فعال و کار خود را تا امروز که در آستانه اختتامیه بیست هشتمین دور هستیم ادامه داده است .  

ـ در آخر طرح جامعه ی که از آن سخن به میان آمد چه اهدافی دارد ؟

طرح جامعه توسعه تئاتر استان کرمان اهداف کمی مشخصی را هدف گزاری کرده و برای تحقق آنها برنامه های عملیاتی پیوسته و مرتبط تعریف نموده است 1ـ افزایش تعداد مخاطبان تئاتر 2ـ افزایش دفعات اجرای آثار تولید شده 3ـ افزایش تعداد آثار نمایشی تولید و به اجرا در آمد آنها و تغییرات جشنواره به نحوی بوده است که ضمن رایت اصول و ضوابط کلی جشنواره به رشد برنامه ریزی شده شاخص های فوق کمک کند .

ـ مطلبی هست که بخواهید به آن تاکید کنید ؟

امکانات ارتباط جمعی موجب گردید که از فعالیت نهادها و دستگاههای زیادی در زمینه تئاتر با خبر شویم هنوز جشنواره زدگی روح غالب حاکم بر فعالیت های است که آن نهادها و دستگاهها تصور می کنند که می توانند انجام دهند حال آنکه روش ارزیابی کمی اهداف تحقق یافته جشنواره ها را در اختیار ندارند راه توسعه تئاتر با هر هدفی که بر دوش هنرتئاتر می گزاریم از مسیر جشنواره ها نمی‌گذرد .

 

 

 

 

 
نظرات کاربران